Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i nauczyciele specjaliści w przedszkolu

W Miejskim  Przedszkolu w Raciążu udzielana jest  pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Placówka  zapewnia opiekę terapeuty pedagogicznego, logopedy, pedagoga specjalnego i psychologa. Zatrudnieni w placówce specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Specjaliści współpracują zarówno z rodzicami jak i nauczycielami.

W związku z obowiązkiem udzielania dzieciom, nauczycielom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Statut Miejskiego Przedszkola w Raciążu zawiera uregulowania w tym zakresie.  

Zapisy w statucie dotyczą:

  • wyjaśnienia, na czym polega pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
  • przyczyn potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  • osób zajmujacych się organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
  • form  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zadań nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu.